Formation of curcumin nanoparticles via solution-enhanced dispersion by supercritical CO2

  • External authors:
  • Zheng Zhao
  • Maobin Xie
  • Aizheng Chen
  • Gang Li
  • Jing Zhang
  • Huawen Hu
  • Xinyu Wang
  • Shipu Li

Researchers

Return to publication overview