Degradation Behavior in vitro of Carbon Nanotubes (CNTs)/Poly(lactic acid) (PLA) Composite Suture

Research output: Contribution to journalArticle

  • External authors:
  • Shuqiang Liu
  • Gaihong Wu
  • Xiaogang Zhang
  • Juanjuan Yu
  • Mingfang Liu
  • Yao Zhang
  • Peng Wang

Bibliographical metadata

Original languageEnglish
JournalPolymers
Publication statusAccepted/In press - 5 Jun 2019